Medezeggenschapsraad (MR) De Biënkorf​​​

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplichte raad die bestaat uit personeel van de school en ouders van leerlingen. De MR behoort minimaal te bestaan uit 6 personen, 3 afgevaardigden van het personeel en 3 ouders. Op vooraf vastgestelde momenten is de directie aanwezig bij vergaderingen.

De MR komt een aantal keren per jaar bij elkaar en controleert de directie op het juist naleven van de reglementen. De MR heeft soms adviesrecht en soms instemmingsrecht op verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen. Verder adviseert de MR gevraagd en ongevraagd de directie van de school. Dit houdt o.a. in dat er bij sollicitaties een lid van de MR in de commissie zit. Tevens wordt er door de directie inzicht gegeven in de financiële situatie van de school en andere beleidszaken zoals personeelsbeleid, naschoolse en tussenschoolse opvang.

De MR van de Biënkorf is een actieve en enthousiaste raad die initiërend werkt en graag samenwerkt met de directie en de OR aan een betere school. Via de bijgeluiden wordt u op de hoogte gehouden van de vergaderingen. De notulen van de vergadering vindt u op de prikborden bij de hoofdingang en de ingang bij de kleuters.

Leden van de medezeggenschapsraad 2023 - 2024
Oudergeleding: 
Deborah 
Mirte (voorzitter)
Antonio 

Personeelsgeleding:
​Daan
Mirte (secretaris)
Vera

Zie ook: MR reglement Bienkorf ASKO (PDF)

Ouderraad (OR)​ De Biënkorf

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders/opvoeders binnen de school. Het doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het realiseren van een optimale ouderparticipatie. Taken van de OR zijn onder andere het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders en het beheren van de (vrijwillige) ouderbijdragen. De leden van de OR worden jaarlijks – tijdens de jaarvergadering- voorgedragen. De OR kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester stelt voor ieder schooljaar de begroting op en is eerst verantwoordelijke voor het beheer van de ouderbijdragen. De OR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt een week voor de vergadering op het ouderprikbord gehangen. Verslaglegging van de werkzaamheden vindt plaats in de bijgeluiden en tijdens de jaarvergadering.

De MR heeft ingestemd met een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,- per kind per jaar. Het geld is voor activiteiten bedoeld waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest, de schoolreisjes van de kleuter- en onderbouw. Ook wordt zo meebetaald aan het kamp van de midden- en bovenbouw, sportdagen, boeken voor de bibliotheek etc. In oktober krijgt u een uitnodiging tot betaling (rekening IBAN NL54 INGB 0004579970, t.n.v. Financieel Comité Biënkorf). Ouders in bezit van een Stadspas kunnen de betaling bij de administratie (Tilly) regelen. Alle kinderen doen bij ons mee aan alle activiteiten, ook wanneer het voor ouders door omstandigheden of andere redenen niet mogelijk is de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

Dechargeverklaring en Afrekening 22-23 en begroting 23-24. (PDF)

Leden van de Ouderraad 2023 - 2024:
Paul  - Penningmeester
Nadine 
Barbara 
Jan 
Nordin